అవును.! నా దేశం ప్రశాంతంగా ఉంది...


నా దేశం ప్రశాంతంగా ఉంది...
అవును.!
నిజంగా నా దేశం మిక్కిలి ప్రశాంతంగా ఉంది...

కోరలు చాచి, చీకటి తెరల చాటున తన
ఉనికిని చాటుతున్న కరెంటొకవైపు...,

బార్లు తెరిచిన ఎఫ్. డి. ఐ. ఊడల మాటున
డబ్బులు కాస్తాయన్న ప్రధాని టాలెంటొకవైపు...,

అఖిల భారతావని అంధకారం వైపు పయనిస్తున్నా...
విదేశీ బజార్లు మన చెట్టు కాయల్ని మనకే అమ్మెస్తామంటున్నా...

అయినా.!
నా దేశం ప్రశాంతంగా ఉంది...
అవును.! నిజంగా నా దేశం మిక్కిలి ప్రశాంతంగా ఉంది...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...